තාපය සන්නයනය වීමේ සීග්‍රතාව


ද්‍රව‍යක ඝනත්වය


කෝෂයේ අග්‍ර අතර විභව අන්තරය


වික්‍රියා ශක්තිය


සන්නායකයක දෙකෙලවර විභව අන්තරය

 
© 2018 WWW.ALTECHNOLOGY.LK All Rights Reserved. Designed by Templateism.com | Distributed By Blogger Templates