සරල වර්ෂාමානය


ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය සදහා ඇති SLS ප්‍රමිති


ජාල චක්‍රයේ ප්‍රධාන සංරචක


කාලගුණික උපකරණ සහ පරාමිති


විද්‍යුත් ජවය


සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධකවල සමක ප්‍රතිරෝධය


ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධකවල සමක ප්‍රතිරෝධය


ඕම් නියමය


ෆ්ලෙමිෂ් බැම්ම


ඉංග්‍රීසි බැම්ම


බඩගල් බැම්ම


ඔළුගල් බැම්ම


ඉදිකිරීම් සදහා භාවිතාවන ආවුද හා ඒවායේ කාර්යයන්


දේශගුණික සාධක

සංශුද්ධ අහාර ද්‍රාවණයක් සෑදීම

බෙනඩික් පරීක්ෂණයේ වර්ණ විපර්යාසය

 
© 2018 WWW.ALTECHNOLOGY.LK All Rights Reserved. Designed by Templateism.com | Distributed By Blogger Templates