ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ පෝෂණ විවිධත්වය.


ඝර්ශණ බලයේ අවස්ථා.


බලයේ යෙදීම් ආකාර.


බලයනිව්ටන් ගේ නියම


තිරස් දුර මැනීම


චක්‍රීය හෙක්සෝස - ගැලැක්ටෝස්


චක්‍රීය හෙක්සෝස - ප්‍රක්ටෝස්


චක්‍රීය හෙක්සෝස - ග්ලුකෝස්


රසායන විද්‍යාවේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ


ඝන වස්තු වල පෘශ්ඨ වර්ගඑලය සහ පරිමාව සදහා සුත්‍ර


තල රූප වල පරිමිතිය සහ පෘෂ්ඨ වර්ගඑලය සදහා සුත්‍ර


වයිරස ජීවී බවට නූතන විද්‍යාත්මක සාක්ෂි


ප්‍රොටොසෝවා යනු


වර්තමානයේදී ක්ෂුද්‍රජිවින්ගේ භාවිතය


විවිධ ප්‍රොටොසෝවා විශේෂ


විවිධ ඇල්ගී විශේෂ


ප්‍රයෝජනවත් බැක්ටීරියා විශේෂ


පෙට්‍රල් දෙපහර එන්ජිමක කොටස්


පෙට්‍රල් සිව් පහර එන්ජිමක කොටස්


එන්ජින් වර්ගීකරණය


වයිරස මගින් වැළදෙන රෝග


හැඩය අනුව වයිරස වර්ගීකරණය


වයිරස යනු


දීලිර වල ලක්ෂණ


වංශය අනුව දිලීර වර්ගීකරණය


දිලීර සෛලයක කොටස්


නයිට්‍රජන් චක්‍රය


උෂ්ණත්වය අනුව බැක්ටීරියාවන්ගේ විවිධත්වය


කොකුස බැක්ටීරියාවල සංවිධාන ආකාර


බැක්ටීරියාවන්ගේ රූපීය ආකාර


බැක්ටීරියා සෛලයක ව්‍යුහය


බැක්ටීරියා


ක්ෂුද්‍රජිවින්ගේ රූපීය විවිධත්වය


ක්ෂුද්‍රජිවින්ගේ ශ්වසන විවිධත්වය


ක්ෂුද්‍රජිවින්ගේ පෝෂණ විවිධත්වය


ඉදිකිරීමේ ද්‍රව්‍ය වල ගුණ


සම්මත කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණ


තිරස් දුර මනින ක්‍රම


බිම් මැනීමේ සහ මට්ටම් ගැනීමේ වැදගත්කම


බිම් මැනීම සහ මට්ටම් ගැනීම


මොනොසැකරයිඩ නාමකරණයතිරස් දුර මැනිමේ ක්‍රම


බිම් මැනීමේ වැදගත්කම


කාබෝහයිඩ්‍රේට අර්ථ දැක්වීම


ඝර්ෂණය සදහා සමීකරණය


නිව්ටන්ගේ දෙවෙනි නියමය


බල විභේදනය


ගම්‍යතාවය යනු


ගම්‍යතා වෙනස

 
© 2018 WWW.ALTECHNOLOGY.LK All Rights Reserved. Designed by Templateism.com | Distributed By Blogger Templates