තාපය සන්නයනය වීමේ සීග්‍රතාව


ද්‍රව‍යක ඝනත්වය


කෝෂයේ අග්‍ර අතර විභව අන්තරය


වික්‍රියා ශක්තිය


සන්නායකයක දෙකෙලවර විභව අන්තරය


සරල වර්ෂාමානය


ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය සදහා ඇති SLS ප්‍රමිති


ජාල චක්‍රයේ ප්‍රධාන සංරචක


කාලගුණික උපකරණ සහ පරාමිති

 
© 2018 WWW.ALTECHNOLOGY.LK All Rights Reserved. Designed by Templateism.com | Distributed By Blogger Templates